Home Giới thiệu Phòng chức năng Phòng tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán

1. Chức năng. nhiệm vụ của phòng TCKT :

1.1 . Chức năng:

- Phòng Tài chính Kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện.

- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính Bệnh viện, xây dựng các định mức chi tiêu cho hoạt động Bệnh viện.

- Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật ngành và Bệnh viện về công tác kế toán.

1.2 . Nhiệm vụ:

- Lập dự toán thu - chi ngân sách, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về các báo cáo tài chính về toàn bộ công tác tài chính của Bệnh viện.

- Kiểm tra tình hình thu - chi tài chính trong Bệnh viện về các hạng mục (mua sắm sửa chửa...).

- Tính toán và trả lương các chế độ phụ cấp, bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên.

Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện, cá nhân theo quy định.

- Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành.

- Định kỳ thực hiện các báo cáo như : Quyết toán thu chi hoạt động, tổng kết tài sản, báo cáo thu nộp tiền mặt, hạn mức kinh phí, tiền gởi ngân hàng, báo cáo thu viện phí , thanh toán BHYT, ...

- Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, thanh toán BHYT.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng tứ, sổ sách kế toán theo quy định.

- Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện, tiền lương và thu nhập cán bộ công nhân viên.

1.3. Quyền hạn:

- Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc về tình hình tài chính của Bệnh viên lập và báo cáo với cơ quan chủ quản (Sở Y Tế) các hoạt động tài chính của Bệnh viện.

- Lập dự toán và cân đối các khoản thu - chi tài chính trong năm của Bệnh viện.

2. Kế toán ( nhiệm vụ và quyền hạn các cấp ) :

2.1 . Trưởng Phòng :

2.1 .1 . Chức năng :

- Giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện công tác chi tiêu, quản lý tài chính của Bệnh viện.

2.1 .2 . Nhiệm vụ :

- Lập kế hoạch công tác của phòng trình Giám Đốc phê duyệt và thực hiện.

- Lập dự toán thu - chi ngân sách trình Giám Đốc, tham mưu cho Giám Đốc trong công tác quản lý thu - chi tài chính.

- Tham mưu phân chia định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Triển khai và thực hiện các văn bản về tài chính sau khì có chỉ đạo trực tiếp của giám Đốc.

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện thu - chi tài chính trong bệnh viện về các hạng mục.

- Hướng dẫn và thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Tổ chức - quản lý việc triển khai và thực hiện công tác thu viện phí.

- Lập các báo cáo tài chính.

2.1 .3 . Quyền hạn :

- Chủ trì giao ban phòng và tham dự giao ban Bệnh viện.

- Bố trí nhân sự cho phù hợp với công việc.

- Nhận xét đánh giá năng lực khả năng và trình độ nghiệp vụ của các nhân viên trong phòng.

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra và đề xuất khen thưởng hay các hình thực kỷ luật của phòng trình Giám đốc xem xét và giải quyết.

- Yêu cầu các bộ phận liên quan trong Bệnh viện cung cấp đầy đủ kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và thực hiện chức năng giám sát tài chính của trưởng phòng.

- Tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và được Giám Đốc phân công.

2.1 .4 . Báo cáo đến :

- Giám Đốc

- Phòng Tài chính cấp chủ quản (Sở y tế, SỞ Tài chính thành phố)

2.2. Phó Phòng :

2.2 .1 . Chức năng :

- Làm công tác quản lý thu viện phí và thanh toán BHYT dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng và các công việc được phân công cụ thể.

2.2 .2 . Nhiệm vụ :

- Phụ giúp Trưởng phòng trong việc quản lý, điều hành công tác phòng Tài chính Kế toán.

- Trực tiếp quản lý tổ thu viện phí, theo dõi đôn đốc và thực hiện tốt công tác thu viện phí đảm bảo thu đúng - thu đủ, thực hiện tốt các chế độ thu viện phí

- Tổng hợp các báo cáo thu viện phí - BHYT hàng tháng, cập nhật các loại giá ( thuốc, y dụng cụ, thủ thuật) và các danh mục BHYT.

- Kiểm tra toàn bộ công tác thu viện phí Nội trú, ngoại trú. Công tác thanh toán BHYT , kiểm tra tài chính công tác mua sắm, sửa chửa bằng kinh phí hoạt động thường xuyên (mua vật tư văn phòng phẩm, thuốc, y cụ...) trước khi lập ủy nhiệm chi thanh toán.

- Thay thế trưởng phòng khi trưởng phòng vắng mặt.

2.2 .3 . Quyền hạn :

- Bố trí nhân sự của tổ viện phí sau khi đã thông qua trưởng phòng .

- Điều động và sắp xếp công tác thu viện phí hàng ngày. Thay mặt phòng giải

quyết các vấn đề có liên quan đến các chế độ, tổ chức thu viện phí.

2.2 .4 . Báo cáo đến :

- Trưởng phòng

- Giám Đốc

2.3. Tổ trưởng :

2.3 .1 . Chức năng :

- Theo dõi công việc của nhóm kế toán, báo cáo cho lãnh đạo phòng những vấn đề phát sinh trong quá trình công tác của tổ.

2.3 .2 . Nhiệm vụ :

- Quản lý tổ ngân sách, đôn đốc kế toán các phần hành định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chửng tử kế toán"

- Tổng hợp công tác kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lập bảng tổng kết tài sản hàng quý, năm.

- Theo dõi công nợ các khoản tạm ứng.

- Kiểm soát các mặt hoạt động cửa tổ, hàng tuần - tháng báo cáo cho lãnh đạo phòng về hoạt động của tổ.

- Tổ chức quản lý chửng tử, sổ sách, tài liệu kế toán và các báo cáo tài chính.

2.3 .3 . Quyền hạn :

- Phân công kế toán các phần hành, tham gia công tác trực thu viện phí.

2.3 .4 . Báo cáo đến :

- Trưởng phòng

2.4. Thủ quỹ :

2.4 .1 . Chức năng :

- Quản lý toàn bộ khối lượng tiền mặt tại quỹ.

2.4 .2 . Nhiệm vụ :

- Chịu trách nhiệm quản lý khối lượng tiền mặt tại quỹ

- Thường xuyên đối chiếu kiểm kê tồn quỹ tiền mặt hàng tháng

- Hàng tuần (2 lần) nộp tiền mặt tại kho bạc

- Thanh toán tiền mặt với nhân viên hoặc khách hàng

2.4 .3 . Báo cáo đến

- Lãnh đạo phòng

2.5. Kế toán thu viện Phí ngoại trú - khám bệnh :

2.5 .1 . Chức năng :

- Thu viện phí bệnh nhân thuộc đối tượng viện phí (không có thẻ BHYT)

- Thu viện phí theo yêu cầu bệnh nhân.

2.5 .2 . Nhiệm vụ :

- Thu đúng - đủ viện phí

- Hàng ngày nộp tiền cho thủ quỹ và báo cáo tiền mặt thu trong ngày

- Không gây phiền hà cho bệnh nhân, giải thích cặn kẽ với bệnh nhân khi có yêu cầu

2.5. 3 . Báo cáo đến :

- Phó phòng phụ trách công tác thu viện phí.

2.6. Kế toán thu viện phí - tạm ứng :

2.6 .1 . Chức năng :

- Thu tạm ứng viện phí của bệnh nhân vào nhập viện

- Thu viện phí theo yêu cầu bệnh nhân

- Thu các khoản trong điều trị nội trú và cấp biên lai (máu, cận lâm sàng, thuốc giá cao...)

2.6 .2 . Nhiệm vụ :

- Thu đúng - đủ viện phí

- Hàng ngày nộp tiền cho thủ quỹ và báo cáo tiền mặt thu trong ngày không gây phiền hà cho bệnh nhân, giải thích cặn kẽ với bệnh nhân khi có yêu cầu

2.6 .3 . Báo cáo đến :

- Phó phòng phụ trách công tác thu viện phí

2.7. Kế toán thanh toán với bênh nhân ra viên

2.7 .1 . Chức năng :

- Thanh toán ra viện cho bệnh nhân bao gồm viện phí và BHYT

2.7 .2 . Nhiệm vụ :

- Nhập số liệu đúng - đủ viện phí, các khoản bệnh nhân phải trả

- Giải thích với bệnh nhân các khoản bệnh nhân phải trả khi bệnh nhân chưa tthỏa mãn các khoản đã liệt kê Ở phiếu báo thanh toán

- Hàng tuần, tháng thống kê số liệu viện phí thất thu để báo cáo.

- Không gây phiền hà cho bệnh nhân, giải thích cặn kẽ với bệnh nhân khi có yêu cầu

2.7 .3 . Báo cáo đến :

- Phó phòng phụ trách công tác thu viện phí

2.8 Kế toán thanh toán :

2.8 .1 . Chức năng :

- Lập các phiếu thu - chi tiền mặt thuộc về các nghiệp vụ mua sắm các khoản phải trả - phải thu bằng tiền mặt

2.8 .2 . Nhiệm vụ :

- Lập các phiếu thu - chi tiền mặt thuộc về các nghiệp vụ mua sắm, các khoản phải trả - phải thu bằng tiền mặt

- Quản lý sổ quỹ tiền mặt , kiểm tra các chửng từ tiền mặt đúng quy định

2.8 .3 . Báo cáo đến :

- Lãnh đạo phòng các hoạt động thu chi tiền mặt theo quy định

2.9. Kế toán lương và BHXH

2.9 .1 . Chức năng :

- Thanh toán các khoản phải trả cho CBCC

2.9 .2 . Nhiệm vụ :

- Căn cứ vào các chấm công (nhân sự, trực, phẫu thuật để tính lương cho CBCC hàng tháng

- Theo dõi thanh toán các khoản phụ cấp theo quy định, Theo dõi thanh toán chi 3 chế độ ốm - đau - thai sản cho CBCC

2.9 .3 . Báo cáo đến :

- Lãnh đạo phòng công tác thanh toán lương và các khoản phụ cấp cho CBCC

2.10. Kế toán ngân hàng - kho bạc:

2.10 .1 . Chức năng :

- Thanh toán các khoản bằng ủy nhiệm thu - chi hay bằng séc cho các đối tác, khách hàng.

2.10 .2 . Nhiệm vụ :

- Căn cứ theo các đề nghị thanh toán của các phòng chức năng đề nghị thanh toán qua ngân hàng (thuốc, y dụng cụ, trang thiết bị, quản trị ...)

- Lập đối chiếu hạn mức kinh phí hàng quý để theo dõi tình hình thực hiện kinh phí được cấp.

2.10 .3 . Báo cáo đến :

- Báo cáo với lãnh đạo phòng công tác thanh toán qua ngân hàng

2.11. Kế toán các kho (quản trị trang thiết bị - thực phẩm - dược - ấn chỉ)

2.11 .1 . Chức năng :

- Theo dõi các số lượng hàng nhập - xuất - tồn kho hàng tháng

2.11 .2 . Nhiệm vụ:

- Căn cứ đề xuất của các khoa phòng, đề nghị xin xuất sử dụng các khoản (văn phòng phẩm, ấn phẩm, ấn chỉ , thực phẩm ...) lập phiếu xuất kho

- Theo dõi lượng hàng nhập về, có kiểm nhận.

- Căn cứ số liệu tổng kết kho, hàng tháng - quý báo cáo số lượng hàng còn tồn kho

2.11 .3 . Báo cáo đến:

- Báo cáo với lãnh đạo phòng công tác thanh toán qua ngân hàng

2.12. Kế toán theo dõi dự án :

2.12 .1 . Chức năng :

- Theo dõi tiến độ thanh toán của các dự án

2.12 .2 . Nhiệm vụ :

- Lập hồ sơ mời thầu và làm báo cáo kết quả xét thầu cho các dự án

- Theo dõi quá trình thanh toán khoản trả nợ vay và các khoản phải thanh toán cho các gói thầu

- Lập báo cáo, báo cáo tình hình giải ngân của các dự án

2.12 .3 . Báo cáo đến :

- Trưởng phòng thực hiện tiến độ của các dự án. 

 

Thẩm mỹ

Ý kiến khách hàng

Tìm kiếm

Thắc mắc & Hỏi đáp

Khoa cấp cứu


 

Video CLip

Quảng cáo