Home Giáo dục sức khỏe Thông tin sức khỏe Tiêm mỡ điều trị liệt dây thanh quản.

Tiêm mỡ điều trị liệt dây thanh quản.

 

 

 TIÊM MỠ ĐIỀU TRỊ LIỆT DÂY THANH

 

TÓM TẮT

 

ĐẶT VẤN ĐỀ : Liệt dây thanh một bên gây hở thanh môn làm rối loạn giọng nói , mất tiếng, khàn tiếng, hụt hơi khi phát âm. Điều trị liệt dây thanh có nhiều phương pháp, từ luyện âm cho đến có sự can thiệp ngoại khoa, giúp bệnh nhân phục hồi giọng nói. Tiêm mỡ tự thân vào dây thanh trên thế giới đã ứng dụng từ năm 1991. Ở Việt Nam , khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã ứng dụng phương pháp này từ năm 2006 đến nay.

 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Đánh giá kết quả điều trị phục hồi giọng nói do liệt dây thanh một bên bằng tiêm mỡ, sợi mô liên kết tự thân vào dây thanh qua nội soi.

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 61 bệnh nhân liệt dây thanh 1 bên gây hở thanh môn . Một nghiên cứu tiến cứu mô tả có can thiệp thực hiện từ 2006-2011 tại khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Mỡ và sợi mô liên kết lấy từ vùng bụng bệnh nhân tiêm vào dây thanh bên liệt qua nội soi.

 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN : Mỡ và sợi mô liên kết tiêm cho 54 bệnh nhân bị liệt dây thanh (T) và 17 bệnh nhân bị liệt dây thanh (P), theo dõi sau phẫu thuật từ 1-3 tháng, 6-12 tháng, 4-5 năm. Kết quả phục hồi giọng nói đánh giá theo các tiêu chuẩn khách quan, chủ quan và theo thời gian thành công từ 95,1% - 100%.

 

KẾT LUẬN : Tiêm mỡ và sợi mô liên kết  tự thân vào dây thanh là phương pháp sinh lý, an toàn, giá thành thấp, hiệu quả cao và ổn định lâu dài.

 

Từ khóa: Liệt dây thanh

 

TS.BS. TRẦN VIỆT HỒNG : TK. Tai Mũi Họng

 AUTOGENOUS FAT INJECTION IN TREATMENT OF VOCAL PARALYSIS

SUMMARY

 

BACKGROUND: Unilateral vocal paralysis causes glottis patency and speech disorder, such as aphony, hoarseness, speech exhaustion. There are many treatment styles of vocal paralysis, from speech therapy to surgical intervention in order to recover speech. Autogenous fat injection into vocal fold was performed in the world since 1991. In Vietnam, Nhan Dan Gia Dinh hospital applied this surgery from 2006 up to now.

 

 

OBJECTIVES: To evaluate effectiveness of autogenous fat and elastic tissue injection into vocal fold via endoscopy in treatment of unilateral vocal paralysis.

 

METHOD: 61 patients of unilateral vocal paralysis with glottis patency. A clinical trial is performed from 2006 to 2011 , at ENT Department, Nhan Dan Gia Dinh hospital. Autogenous fat and elastic tissue which are harvested from abdominal fat are injected into paralytic vocal fold via endoscopy.

 

 

RESULT- DISCUSSION: Autogenous fat and elastic tissue were injected into 54 left and 17 right vocal folds. Postoperative follow-up was performed  at 1, 3, 6, 12 months and 4-5 years. Success rate of speech recovery which was assessed by objective, subjective, timing criteria was 95.1- 100%.

 

 

CONCLUSION: Autogenous fat and elastic tissue injection into vocal fold via endoscopy is a physiologic, safe, low costed, highly effective, long stabilized method.

 

Key words: Vocal cord paralysis.

 

Thẩm mỹ

Ý kiến khách hàng

Tìm kiếm

Thắc mắc & Hỏi đáp

Khoa cấp cứu


 

Video CLip

Quảng cáo